محاسبه فشار برحسب قطر داخلی و ضخامت دیواره برای آلیاژ ST52
محاسبه ضخامت دیواره بر حسب فشار بار و قطر داخلی برای آلیاژ ST52
قطر داخلی :

ضخامت دیواره :

نتیجه:

قطر داخلی :

فشار بار:

نتیجه: